Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Škola dnes

Zveřejněno: 18.10.2017

Základní škola Dolní Újezd je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), počet kmenových tříd je cca 17 a počet žáků se pohybuje něco kolem 300. Základní škola v Dolním Újezdě je školou spádovou, navštěvují ji žáci i z okolních obcí: Dolní Újezd, Horní Újezd, Jiříkov, Václavky, Desná,  Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík. O chod školy se stará kolem 39 zaměstnanců ( z toho 25 pedagogických pracovníků) a 5 externích pracovníků  pro výuku náboženství, ne všichni pracují na plný úvazek. Škola má svoji koncepci a v celé řadě stanovených cílů dosáhla a dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci oblasti, okresu i kraje. Dokazují to hlavně výsledky, kterých žáci školy dosahují.

Celý areál školy je umístěn v centru obce, školu tvoří dosti složitý komplex budov- je školou pavilónového typu. Areál se skládá z 5 budov: historická budova 1.st., pavilon 2.st., tělocvična, šk. jídelna a kuchyň, 5. částí je spojovací chodba s ŠD a ŠK a učebnou PC.

V historické části budovy z roku 1910 jsou umístěny 1.–5.ročníky.V novém vyučovacím pavilonu z roku 1985 jsou umístěny převážně 5. – 9. ročníky.

Na ZŠ máme otevřena 3 oddělení školní družiny.Jednotlivá oddělení mají přiděleny samostatné místnosti se základním vybavením pro svoji činnost.Chod ŠD a ŠK má svá specifika – hlavně ve vazbě na odjezdy autobusů.

Vnější areál tvoří prostorné školní hřiště s antukovým a travnatým povrchem používaným pro školní i mimoškolní sportovní činnosti. Za příznivého počasí zde probíhá i venkovní výuka díky vybavení přenosnými lavičkami a stoly.

Hřiště pro šk. družinu je umístěno v prostoru školní zahrady, kde se podařilo nově zbudovat altán, lavičky, skluzavka, houpačky, pískoviště, kuželky, do budoucna se tento prostor jeví jako ideální pro využití o přestávkách.

Personální obsazení školy pedagogickými pracovníky je stabilizováno, sbor je zkušený, vyzrálý, různorodý věkem, bez dálkově studujícího středoškoláka a bez začínajícího kantora, všichni  s patřičnou kvalifikací.Mnozí pedagogičtí pracovníci se v době mimoškolní věnují činnostem, které je profesně obohacují, jsou činní v kultuře ( v divadelních spolcích a hudebních skupinách),v tělovýchově a sportu (trenér,cvičitel) a v práci pro veřejnost. Pedagogický sbor l. stupně se specializuje -  diferencuje na vyučující 1. – 2. či 3. ročníku a na vyučující 4. – 5. ročníku, minimalizuje se tak časté střídání třídnictví, snahou je využívání specializace vyučujících l. st. při vyučování výchov a cizích jazyků. Vyučujícím 2. st. se pokud možno přiděluje třídnictví na dobu 4 let od 6. do 9. ročníku. Vyučovací předměty na 2. stupni jsou přidělovány s ohledem na  aprobaci vyučujících, výuka nejen hlavních předmětů je uskutečňována odborně a s patřičnou zkušeností a vztahem k danému předmětu. K chodu školy není nikdo lhostejný, pedagogičtí pracovníci jsou ochotní školu rozvíjet, zdokonalovat a měnit, vyučující mají dostatečný prostor pro práci v předmětových komisích II.st. ( českého jazyka, matematiky, společenských věd, přírodních věd, cizích jazyků) a v metodickém sdružení I.st.

Vyučující zpracovávají v úvodu školního roku tématické plány tak, aby byla zajištěna návaznost výuky v jednotlivých ročnících a aby byly splněny učební osnovy. Učitelé hlavně občanské a rodinné výchovy a případně odborných předmětů zařazují do tématických plánů a učiva oblast výchovy k volbě povolání (spolupráce s výchovným poradcem). Oblast výchovného poradenství zahrnuje nejen oblast výchovy k volbě povolání, ale i práci s žáky, kteří mají výukové a výchovné problémy. Na této práci se podílí výchovný poradce ve spolupráci s jednotlivými učiteli, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími poradenskými zařízeními.

Učitelé také pomáhají žákům, kteří mají různé specifické poruchy – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, autismus, zdravotní potíže, vypracovávají event. individuální výukový program nebo podpůrné výukové programy.V oblasti volby povolání se vypracovává tématický plán a výchova k povolání je rozpracována hlavně do hodin občanské nauky 8. a 9. ročníků, dále do praktických a odborných předmětů (Př,CH, Z, Inf.). Od září se s žáky systematicky pracuje.

Podle Pokynů MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů se zařazuje tématika v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku – zaměřeno i prakticky, hlavně ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Dolní Újezd a s vyučujícími odborných předmětů.
        

Modernizace učebny fyziky a chemie

Zveřejněno: 20.5.2024

V letošním roce bude na naší škole realizován projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd, v rámci kterého dojde ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky a chemie. V učebně ...

Volby do školské rady 2024

Zveřejněno: 14.5.2024

Vážení rodiče, v příloze jsou informace týkající se voleb do školské rady, které proběhnou dne 12. 6. 2024 prostřednictvím aplikace Bakaláři. Další informace vám byly zaslány v aplikaci Bakaláři.  ...

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně platná od 1. 1. 2024

Zveřejněno: 13.12.2023

V příloze jsou ceny stravování ve školní jídelně, které budou platné od 1. 1. 2024. Ceny musely být zvýšeny vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin.  ...

Šablony pro MŠ a ZŠ 2023-2025

Zveřejněno: 7.9.2023

V průběhu následujících dvou let bude základní i  mateřská škola využívat další „šablony“. MŠMT poskytlo tuto dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši cca 3 mil.Kč. Ta nám umožní uhradi...

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.  ...

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...