Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP

Zveřejněno: 18.10.2018.

Přehled o poskytovaných službách pro žáky s SVP

Škola poskytuje tyto služby:

Činnost třídního učitele 

 • Věnuje pozornost žákům zaostávajícím v učení

 • Může navrhovat či doporučit vyšetření v pg.-psychologické poradně

 • Vytváří IVP a provádí jeho hodnocení

 • Spolupracuje s vých. poradcem a šk. psychologem

 • Věnuje individuální péči dětem se zdravotními či jinými problémy

 • Vytváří minimální výstupy

Práce výchovného poradce- viz. příloha

Práce psychologa

 • Poskytuje péči žákům ohroženým šk.  neúspěchem, žákům se SVP a  žákům s IVP

 • Poskytuje krizovou intervenci (při akutní nepohodě)

 • Poskytuje krátkodobé psychoterapeutické poradenství

 • Poskytuje osobní konzultace žákům, pedagogům i rodičům

Práce šk. metodika prevence- viz. příloha                         

Práce adaptačního koordinátora- tato funkce se na základě žádosti zřizuje v případě, že do školy přichází žák- cizinec. Koordinátor usnadňuje žákovi první týdny v oblasti adaptační a jazykové.

 

Náplň práce školního metodika prevence sociálně patologických jevů

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování).

 • Stanovuje antidiskriminační  pravidla, zachování rovného přístupu.

 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

  Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 Náplň práce výchovného poradce

 Konzultace s rodiči dle dohody.

 

        1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky

 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

   

  2. Péče o žáky s výchovnými problémy  

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

 • spolupracuje s dalšími institucemi

  3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického centra  a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra)

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícícho sociálně-kulturního prostředí

 • spolupracuje s metodikem prevence

   

  4. Kariérové poradenství

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice

 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci

 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

   

  5. Vedení dokumentace

 • souspřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje

 • vede jejich evidenci individuálních studijních plánů

 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů 

   

   

 


Nepřehlédněte!

Ředitelské volno

Zveřejněno: 01.06.2020.

Vedení Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd tímto sděluje termín volného dne tzv. ředitelského volna dle § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) z provozních důvodů ve dnech 29. 6.…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 25.05.2020.

Rodiče, kteří oznámili při přijímání dítěte k základnímu vzdělávání odklad, prosíme, aby co nejdříve poslali podepsanou a doplněnou Žádost o odklad ( najdete na webu- horní lišta Dokumenty- Ke…
Zobrazit celé

Informace k zápisu do 1.tříd

Zveřejněno: 15.05.2020.

V letošním roce probíhal bohužel zápis dětí do prvních tříd „díky“ koronaviru zcela nestandardně. Přestože učitelé měli školu nazdobenou a byli již připraveni na návštěvu budoucích žáčků, nakonec…
Zobrazit celé

Informace ke stravování v ŠJ

Zveřejněno: 07.05.2020.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 25.5. BUDE OBNOVEN PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY -PRO MATEŘSKOU ŠKOLU - ŽÁKY 1.STUPNĚ, KTEŘÍ BUDOU CHODIT DO ŠKOLY - ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÁ ŠKOLA – BĚŽNÝ…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 26.03.2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.Vážení rodiče, naše poradenské zařízení (PPP Ústí nad Orlicí) bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní…
Zobrazit celé

Info ze ŠJ pro rodiče

Zveřejněno: 24.03.2020.

Tímto žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve poslali na mail jidelna@zsdu.cz číslo vašeho účtu, kam vám bude přeposlán přeplatek za úhradu obědů. Dále prosíme uveďte jméno…
Zobrazit celé

Informace pro rodiče- OČR

Zveřejněno: 17.03.2020.

Vážení rodiče, od 18.3. vám budeme vydávat formulář Žádost o ošetřovné výhradně elektronicky. Kontaktujte prosím prostřednictvím mailu p.účetní na adrese: zs.dolniujezd@tiscali.cz- napište jméno…
Zobrazit celé