Vnitřní řád školního klubu

Zveřejněno: 05.10.2018.

                                            VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

                                            Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy

Obecná ustanovení


Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní klub následující Vnitřní řád školního klubu.


Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.


Zajišťuje příležitostné, zájmové a rekreační činnosti pro žáky a tím systematicky pečuje o naplňování jejich volného času.


Činnost školního klubu

Školní klub :

 • poskytuje žákům zájmové vzdělávání

 • vykonává činnost ve dnech školního vyučování

 • umožňuje účastníkům sportovní aktivity.

Formy činnosti školního klubu :


 • Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

 • Příležitostné akce - jsou to například sportovní akce a turnaje apod.
 • Činnosti, kde převažuje aktivní odpočinek – závodivé a pohybové hry při pobytu venku nebo tělocvičně – kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žák má právo

 • na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání

 • na odpočinek a volný čas odpovídající jeho věku

 • užívat zařízení školního klubu, pomůcky  v souvislosti s programem oddělení ŠK

 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím

 • vyjádřit svůj názor, který neodporuje zásadám slušnosti

 • kdykoli se občerstvit s sebou donesenými nápoji

   

  Žák je povinen :


 • docházet do školního klubu podle přihlášky

 • dodržovat školní a vnitřní řád, dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob

 • bez vědomí pedagogického pracovníka neopouštět  školní klub

 • ve školním klubu i na akcích pořádaných mimo prostory ŠK se chovat slušně, kulturně a ohleduplně ke všem spolužákům, pedagogům a jiným osobám, se kterými přijde

  do styku; nepoužívat hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí

 • nepřítomnost ve školním klubu doložit žádosti o uvolnění a předat osobně pedagogickým pracovníkům nebo prostřednictvím třídní učitelky

 • hlásit každý úraz, ke kterému došlo v souvislosti s činností klubu bez zbytečného odkladu

 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit pedagogickému dozoru školního klubu  v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo

 • přezouvat se a sportovní obuv udržovat ve stavu, který neohrožuje jeho zdraví; své věci odkládat na místa k tomu určené;

  na sportovní a tělovýchovné činnosti si nosit vhodné sportovní převlečení.

 • nenosit do školního klubu předměty, které nesouvisí s činnosti školního klubu a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

 • nenosit do školního klubu cenné předměty – škola neručí za jejich případnou ztrátu nebo odcizení 

 • využívat mobilní telefon jen z vážných důvodů a s vědomím pedagogického dozoru

 • zacházet s vybavením školního klubu šetrně, udržovat  prostory školního klubu v čistotě a pořádku; chránit majetek před poškozením

 • používat zapůjčené pomůcky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; zjištěné závady hlásit ihned pedagogickému dozoru

   

  Zákonní zástupci mají právo :


 • být informováni o činnosti a chování žáka ve školním klubu

 • být  informováni o akcích školního klubu

 • být neprodleně informováni o případných zdravotních problémech žáka

   

  Zákonní zástupci jsou povinni :


 • úplně a pravdivě vyplnit přihlášku ŠK a včas oznámit případné změny

 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti školního klubu

 • doložit nepřítomnost žáka žádosti o uvolnění (jméno, datum, čas odchodu, převzetí odpovědnosti za samotný odchod, podpis zákonného zástupce)

 • na vyzvání ředitele školy nebo pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovných problémů žáka

 • seznámit se s vnitřním řádem školního klubu ( prostřednictvím webových stránek školy; dále je řád k nahlédnutí na nástěnce u tělocvičny)

   


Přihlašování a odhlášení žáka ze ŠK


O přijetí a zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy, jehož rozhodnutí je konečné.


Do školního klubu jsou  přijímání žáci 1. i 2. stupně základní školy.   


ŠK se naplňuje nejvýše do počtu 25 účastníků u jednotlivé skupiny žáků na jednoho vychovatele.


Žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky ŠK s uvedením rozsahu docházky.


Každou trvalou změnu oproti údajům uvedených na přihlášce je povinen zákonný zástupce písemně ohlásit danému pedagogickému pracovníkovi..


Při odhlášení ze ŠK musí být odevzdáno písemné oznámení zákonných zástupců. Žák může být ze školního klubu i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování vnitřního řádu (neslušné, hrubé chování, fyzické ubližování dětem a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení vnitřního vybavení školního klubu tělocvičny a školy).


Provoz a vnitřní režim školního klubu


Režim školního klubu

PO – 13,05 – 14,30

ST – 13,05 – 14,30

PÁ – 11,45 – 14,00

Náplň:

zájmové činnosti – cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností

rekreační činnosti zaměřeném rozvoj pohybových dovedností

Pobyt žáků ve ŠK provází řada režimových momentů – převlékání, sebeobslužné činnost

Provoz školního klubu o prázdninách

 • vedlejší prázdniny – provoz není zajištěn

 • hlavní prázdniny – provoz není zajištěn

   

  O případných změnách budou zákonní zástupci včas písemně informováni.

   

  Podmínky docházky a doba odchodu žáků ze školní družiny

                                                                                                                             

  Do školního klubu přicházejí žáci po skončení vyučování či po obědě  samostatně. Nepřítomnost ve školní družině je automaticky omluvena nepřítomností při ranním vyučování (viz. Školní řád – omlouvání žáků ve vyučování).

  Pokud žák odchází během dopoledne z výuky, ohlásí tuto skutečnost pedagogovi školního klubu vyučující, který žáka uvolňoval.

  Žáci přihlášení k pravidelné docházce do školního klubu jsou vedeni v dokumentaci „Přihláška ŠK“ a prezenční listině školního klubu.

  Pedagogický pracovník má po dobu celé pracovní doby přístup k telefonu z důvodu komunikace s rodiči v případě vyřízení naléhavé skutečnosti, případně řešení zdravotního stavu dítěte.

  V nutném případě je po dohodě zákonného zástupce a pedagogického pracovníka žák uvolněn dříve.

   

   

Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti školní družiny

Školní klub využívá pro hlavní činnost tělocvičnu, z venkovních prostor využíváme sportovní areál školy (hřiště, běžeckou dráhu, doskočiště) a školní zahradu. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školního klubu.

I zde se činnosti řídí konkrétními pravidly a pokyny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

Školní klub zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v souladu s bezpečnostními předpisy školy.

Žáci přihlášení do školního klubu jsou pedagogem prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním klubu, v areálu školy, při pobytu venku i při akcích mimo školní budovu vždy na začátku školního roku a dle potřeby během školního roku (záznam je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce).

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni:

 • se školním řádem a vnitřním řádem ŠK

 • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, na WC, v šatnách,

  při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích

 • se zákazem přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz

 • s postupem při úrazech

 • s nebezpečím vzniku požáru

  Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

  Pedagog vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti ve výchovně vzdělávacím procesu v ŠK a též při všech ostatních akcích ŠK.

  Pedagog vede žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce.

  Pedagog sleduje zdravotní stav žáka a v případě náhlého onemocnění informuje zákonné zástupce nemocného žáka; ti jsou povinni dítě co nejdříve ze školního klubu vyzvednout.

  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned pedagogickému dozoru.

  Pedagogický dozor posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje pedagogický dozor následujícím způsobem:


 • poskytne základní ošetření

 • informuje vedení školy

 • oznámí rodičům danou skutečnost

 • ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři

 • provede zápis do knihy úrazů

  Pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti pedagogického pracovníka.

  Při přecházení žáků na místa akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny pedagogického pracovníka. Před takovými akcemi doprovázející pedagogický pracovník  žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.

  Během provozu ŠK nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy.

  Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků


 • Se zapůjčenými pomůckami školního klubu zachází žák opatrně a šetrně.

 • Není dovoleno manipulovat se školním zařízením. Platí pro všechny prostory školy – herny, chodby, záchody apod.

 • Žáci šetrně zacházejí s nábytkem a celkovým vybavením haly a školního hřiště.

 • Půjčování sportovního matriálu probíhá se svolením pedagoga.

 • Každé poškození nebo závadu v hale a na hřišti hlásí žák pedagogickému pracovníkovi.

 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (ztráty hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi).

 • Žáci odkládají svůj majetek pouze na místa k tomu určená.


 


Platnost: od 1. 9. 2015


 


                                                                   V Dolním Újezdě dne 31. 8. 2015                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nepřehlédněte!

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveřejněno: 12.06.2020.

Zobrazit celé

Ředitelské volno

Zveřejněno: 01.06.2020.

Vedení Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd tímto sděluje termín volného dne tzv. ředitelského volna dle § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) z provozních důvodů ve dnech 29. 6.…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 25.05.2020.

Rodiče, kteří oznámili při přijímání dítěte k základnímu vzdělávání odklad, prosíme, aby co nejdříve poslali podepsanou a doplněnou Žádost o odklad ( najdete na webu- horní lišta Dokumenty- Ke…
Zobrazit celé

Informace k zápisu do 1.tříd

Zveřejněno: 15.05.2020.

V letošním roce probíhal bohužel zápis dětí do prvních tříd „díky“ koronaviru zcela nestandardně. Přestože učitelé měli školu nazdobenou a byli již připraveni na návštěvu budoucích žáčků, nakonec…
Zobrazit celé

Informace ke stravování v ŠJ

Zveřejněno: 07.05.2020.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 25.5. BUDE OBNOVEN PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY -PRO MATEŘSKOU ŠKOLU - ŽÁKY 1.STUPNĚ, KTEŘÍ BUDOU CHODIT DO ŠKOLY - ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÁ ŠKOLA – BĚŽNÝ…
Zobrazit celé

Info ze ŠJ pro rodiče

Zveřejněno: 24.03.2020.

Tímto žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve poslali na mail jidelna@zsdu.cz číslo vašeho účtu, kam vám bude přeposlán přeplatek za úhradu obědů. Dále prosíme uveďte jméno…
Zobrazit celé