Vnitřní řád ŠD

Zveřejněno: 08.11.2017.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
 Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

 


Obecná ustanovení

 

Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní družinu následující Vnitřní řád školní družiny.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Zajišťuje příležitostné, vzdělávací, zájmové a rekreační činnosti pro žáky a tím systematicky pečuje o naplňování jejich volného času.

 

Činnost školní družiny

 

Školní družina :

 

·       poskytuje žákům zájmové vzdělávání

·       vykonává činnost ve dnech školního vyučování

·        umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování

 

Formy činnosti školní družiny :

 

·         Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

 • Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to například besídky, drakiádu, soutěže, návštěvy knihovny, výlety apod. Tyto akce připravují zpravidla všechna oddělení družiny a někdy jsou určeny i rodinným příslušníkům či dalším zájemcům.
 • Spontánní aktivity zahrnují volné hry žáků při klidových činnostech po obědě,

při pobytu venku; spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení. Vychovatelky při těchto činnostech nejen zajišťují bezpečnost žáků, ale také navozují a podněcují některé jejich vlastní aktivity.

 • Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dle potřeby i během dne. Mezi klidové odpočinkové činnosti patří klid po obědě, poslechové činnosti, individuální hry apod. Činnosti, kde převažuje aktivní odpočinek – závodivé a pohybové hry při pobytu venku nebo v tělocvičně – kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Může mít některou z následujících forem:

 • zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech
 • získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy)

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 

Žák má právo :

 

·         na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání

·         na odpočinek a volný čas odpovídající jeho věku; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře

·         užívat zařízení školní družiny, pomůcky a hry v souvislosti s programem oddělení ŠD

·         na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

·         na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím

·         vyjádřit svůj názor, který neodporuje zásadám slušnosti

·         kdykoli se občerstvit s sebou donesenými nápoji nebo nápoji zakoupenými ve školní družině

 

Žák je povinen :

 

·         docházet do školní družiny podle přihlášky a účastnit se činností organizovaných školní družinou

·         dodržovat školní a vnitřní řád, dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

·         plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob

·         bez vědomí vychovatelky neopouštět oddělení školní družiny ani místo, kde se oddělení momentálně nachází

·         ve školní družině i na akcích pořádaných mimo prostory ŠD se chovat slušně, kulturně a ohleduplně ke všem spolužákům, pedagogům a jiným osobám, se kterými přijde

do styku; nepoužívat hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí

·         nepřítomnost ve školní družině doložit žádosti o uvolnění a předat osobně vychovatelům nebo prostřednictvím třídní učitelky

·         hlásit každý úraz, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny bez zbytečného odkladu

·         zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo

·         přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jeho zdraví; své svršky a aktovku odkládat na místa k tomu určená; věci, které lze zaměnit, mít řádně označeny;

na sportovní a tělovýchovné činnosti si nosit vhodné sportovní převlečení.

·         nenosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činnosti školní družiny a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

·         nenosit do družiny cenné předměty – škola neručí za jejich případnou ztrátu nebo odcizení 

·         využívat mobilní telefon jen z vážných důvodů a s vědomím vychovatelky

·         zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku; chránit majetek před poškozením

·         používat zapůjčené hry a hračky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; zjištěné závady hlásit ihned vychovatelce

 

Zákonní zástupci mají právo :

 

·         být informováni o činnosti a chování žáka ve školní družině

·         být  informováni o akcích školní družiny

·         být neprodleně informováni o případných zdravotních problémech žáka

 

Zákonní zástupci jsou povinni :

 

·         úplně a pravdivě vyplnit přihlášku ŠD a včas oznámit případné změny

·         informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny

·         včas uhradit úplatu za zájmové vzdělávání

·         doložit nepřítomnost žáka žádosti o uvolnění (jméno, datum, čas odchodu, převzetí odpovědnosti za samotný odchod, podpis zákonného zástupce)

·         vyzvedávat žáka ve stanovené době a včas do ukončení doby provozu ŠD

·         na vyzvání ředitele školy nebo vychovatelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovných problémů žáka

·         seznámit se s vnitřním řádem školní družiny (na třídních schůzkách, prostřednictvím webových stránek školy; dále je řád k nahlédnutí v jednotlivých odděleních školní družiny)

 

Přihlašování a odhlášení žáka ze ŠD

 

O přijetí a zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, jehož rozhodnutí je konečné.

Do naplnění kapacity jsou do školní družiny přednostně přijímání žáci 1. stupně základní školy.   

Účastníci pravidelné denní docházky do školní družiny se zařazují do oddělení.

Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

V oddělení je možné individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením( popř. s výpomocí asistenta pedagoga)

Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky ŠD s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu ze školní družiny. Do přihlášky uvede zákonný zástupce seznam osob, které touto formou opravňuje k vyzvedávání žáka ze školní družiny. Jiným osobám nebude žák vydán.

Každou trvalou změnu oproti údajům uvedených na přihlášce (zejména odchod s jinou osobou, změnu doby odchodu) je povinen zákonný zástupce písemně ohlásit vychovatelce.

Při odhlášení ze ŠD musí být odevzdáno písemné oznámení zákonných zástupců.                                                                                              Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování vnitřního řádu (neslušné, hrubé chování, fyzické ubližování dětem a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení vnitřního vybavení školní družiny a školy), ale také opakované pozdní vyzvedávání žáka ze školní družiny nebo neuhrazení stanovené úplaty za školní družinu v daném termínu.

 

Způsob platby za pobyt žáků ve školní družině

V souladu s ustanovením §123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, kterým se stanoví výše úplaty

za školské služby ve školní družině.

V souladu se zákonnými ustanoveními stanovuje výši úplaty a rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy. Výše úplaty na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 75,- Kč měsíčně.

Rozložení úplaty – dvakrát za školní rok:

září – prosinec:           300,- Kč                                 do 20. září

leden – červen:           450,- Kč                                 do 20. ledna

září – červen:              750,- Kč                                

 

Úhradu lze provést bezhotovostním způsobem - převodem nebo složenkou na číslo účtu školy 1224777309/0800. Každému žákovi je pro účely plateb přidělen variabilní symbol.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit (dle §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb.), jestliže

a)      účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b)      účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona

o sociálních službách, nebo

c)      účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Poskytování služeb školní družiny je vázáno jejich úhradou, v případě neuhrazení nebudou tyto služby poskytovány. Při dodatečném přihlášení žáka do školní družiny bude placena pouze poměrná část platby. Pokud zákonní zástupci v průběhu pololetí žáka ze školní družiny odhlásí, bude jim poměrná část neinvestičních nákladů vrácena.

 

Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

Provozní doba : 6:20 – 16:45 hodin

ranní ŠD: 6:20 – 7:30  

odpolední ŠD: po skončení vyučování – 16:45 hodin

 

Režim dne školní družiny

6:20 – 7:30

 • odpočinkové činnosti: stolní hry, stavebnice, kresba, četba, vyprávění,…
 • žáci mají možnost se nasnídat
 • úklid družinové třídy, odchod žáků do vyučování

11:15 – 13:00

 • jednotlivá oddělení ŠD ve svých družinových třídách

 

13:00 – 14:30

 • výchovně vzdělávací činnosti:

odpočinkové činnosti – klidné, pohybově i psychicky nenáročné (hromadné nebo individuální)

zájmové činnosti – cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností

rekreační činnosti – vydatné na pohybovou aktivitu, pobyt venku

14:30 – 16:45

·         odchody ze ŠD, oddělení ŠD jsou spojena

·         svačina, pitný režim

·         odpočinkové činnosti (hromadné nebo individuální)

 • příprava na vyučování –  didaktické hry, četba, soutěže

 

Pobyt žáků ve školní družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky.

 

Provoz školní družiny o prázdninách

 

·       vedlejší prázdniny – provoz není zajištěn

·       hlavní prázdniny – provoz není zajištěn

 

O případných změnách budou zákonní zástupci včas písemně informováni.

 

Podmínky docházky a doba odchodu žáků ze školní družiny

                                                                                                                           

Do ranní družiny přicházejí žáci v době 6:20 – 7:300 hod. hlavním vchodem, zazvoní a ohlásí se domácím telefonem. V 7:30 hodin se žáci rozcházejí do svých tříd pod dozorem vychovatelky a jsou předáni učiteli, který má dozor.

Docházka do ranní družiny není povinná, žáci chodí podle potřeby rodičů. Příchod a odchod žáka do ranní ŠD je zaznamenán v docházkovém listě. 

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením pg. pracovníků, kteří ve třídě vyučovali poslední hodinu. Nepřítomnost ve školní družině je

automaticky omluvena nepřítomností při ranním vyučování (viz. Školní řád – omlouvání žáků

ve vyučování). Pokud žák odchází během dopoledne z výuky, ohlásí tuto skutečnost vychovatelce vyučující, který žáka uvolňoval.

Žáci přihlášení k pravidelné docházce do školní družiny jsou vedeni v dokumentaci „Přihláška ŠD“ a „Přehled výchovně vzdělávací práce“.

Vychovatelka má po dobu celé pracovní doby přístup k telefonu z důvodu komunikace s rodiči v případě vyřízení naléhavé skutečnosti, případně řešení zdravotního stavu dítěte.

V případě, že se žák účastní činnosti zájmové činnosti, předává vychovatelka žáka pg. pracovníkovi, a ten přebírá za činnost žáka plnou zodpovědnost. Po ukončení činnosti

osobně předává žáka do příslušného oddělení ŠD. Výjimku činí písemné potvrzení zákonných zástupců o jiném způsobu předávání žáka.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že vychovatelky jsou povinny vydat žáka oběma zákonným zástupcům. Tuto skutečnost není možné omezit přáním jednoho ze zákonných zástupců

na přihlášce. V případě, že si zákonný zástupce, kterému je žák svěřen do péče nepřeje kontakt s druhým zákonným zástupcem, musí škole dodat kopii příslušného soudního rozhodnutí.

V nutném případě je po dohodě zákonného zástupce a vychovatelky žák uvolněn dříve.

Pokud má žák odejít ze ŠD jindy či s jinou osobou, než je obvyklé a jak je uvedeno na přihlášce, sdělí tuto skutečnost zákonný zástupce vychovatelce písemně na zvláštní lístek (z důvodu založení). V dokumentu musí být uvedeno: jméno a příjmení žáka, datum, přesná doba odchodu, způsob odchodu (sám či s doprovodem), převzetí odpovědnosti za samotný odchod, případně jméno vyzvedávající osoby a podpis zákonných zástupců.

 

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

 

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do doby ukončení provozu školní družiny,

postupuje vychovatelka následujícím způsobem :

·         uvědomí vedení školy (ředitele, popř. jeho zástupce) o nastalé situaci

·         informuje telefonicky zákonné zástupce a osoby uvedené na přihlášce ŠD a čeká s žákem ve škole až do příchodu zákonného zástupce

·         za situace, kdy si zákonný zástupce žáka nevyzvedne, informuje opět vedení školy a  poté požádá telefonicky o pomoc Policii ČR.

 

Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

 

Vychovatelé  podávají průběžně informace zákonným zástupcům o práci a chování žáků během školního roku na třídních schůzkách a při předávání žáků ze školní družiny.

 

Užívané místnosti školní družiny

 

Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory. Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku. Poskytují dětem prostor k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem a hrám. Tyto prostory jsou vybaveny novým nábytkem, který svou velikosti odpovídá věku žáků.

 

Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti školní družiny

 

Školní družina využívá kromě místností jí vymezených pro hlavní činnost dále tělocvičny, multimediální učebnu, cvičnou kuchyňku, z venkovních prostor využíváme sportovní areál školy (hřiště, běžeckou dráhu, doskočiště) a školní zahradu.Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu školní družiny.

I zde se činnosti řídí konkrétními pravidly a pokyny.

                                                   

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

 

Školní družina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v souladu s bezpečnostními předpisy školy.

Žáci přihlášení do školní družiny jsou vychovatelkami prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví ve školní družině, v areálu školy, při pobytu venku i při akcích mimo školní budovu vždy na začátku školního roku a dle potřeby během školního roku (záznam je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce).

 

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni:

·         se školním řádem a vnitřním řádem ŠD

·         se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, na WC, v šatnách,

při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích

·         se zákazem přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz

·         s postupem při úrazech

·         s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

 Poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která:

·         varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi

·         upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat

·         informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni

·         varuje před koupáním v místech, která neznají

Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

Vychovatelka vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti ve výchovně vzdělávacím procesu v ŠD a též při všech ostatních akcích ŠD.

Vychovatelka vede žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce.

Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáka a v případě náhlého onemocnění informuje zákonné zástupce nemocného žáka; ti jsou povinni dítě co nejdříve ze školní družiny vyzvednout.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned vychovatelce.

Vychovatelka posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje vychovatelka následujícím způsobem:

·         poskytne základní ošetření

·         informuje vedení školy

·         oznámí rodičům danou skutečnost

·         ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři

·         provede zápis do knihy úrazů

Pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti vychovatelku.

Při přecházení žáků na místa akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vychovatelky. Před takovými akcemi doprovázející vychovatelka žáky zvlášť poučí

o bezpečnosti.

Během provozu školní družiny nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení školní družiny.

Žáky školní družiny z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem doplněným o způsob a čas jejich odchodu osobně do určeného oddělení.

Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

 

Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků

 

·         Se zapůjčenými pomůckami, hračkami a materiálním vybavením školní družiny zachází žák opatrně a šetrně.

·         Není dovoleno manipulovat se školním zařízením. Platí pro všechny prostory školy – herny, chodby, záchody apod.

·         Žáci šetrně zacházejí s nábytkem a celkovým vybavením učeben a heren.

·         Půjčování her a hraček probíhá s vědomím a svolením vychovatelky.

·         Každé poškození nebo závadu v herně hlásí žák vychovatelce.

·         Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (ztráty hlásí neprodleně vychovatelce).

·         Žáci odkládají svůj majetek pouze na místa k tomu určená.

 

 

Platnost: od 1. 9. 2015

 

                                                                                                                                           

V Dolním Újezdě dne 31. 8. 2020                                                                  Mgr. Jan Sigl

                                                                                                                          ředitel školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         

Nepřehlédněte!

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 07.02.2022.

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč.
Zobrazit celé

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 02.02.2022.

Na naší škole je realizováno doučování žáků škol, které je financováno Evropskou unií. Další informace jsou v příloze.
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 03.01.2022.

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem.
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 03.01.2022.

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč.
Zobrazit celé