Školní aktivity

Zveřejněno: 18.10.2017

Projekt školní mléko a Ovoce do škol se podařilo rozšířit téměř pro celou školu ve spolupráci s firmou Bovys.
Pro žáky je na škole zajištěn pitný režim. V dopoledních hodinách je připraveno podávání teplého čaje,tzn. že se děti mají možnost během den kdykoli napít. V pravidelných intervalech je také žákům nabízen různý sortiment ovoce a zeleniny.

Žáci školy se zúčastňují velkého množství soutěží, olympiád, exkurzí, kulturních a jiných představení, výstav a přednášek, pod vedením učitelů připravují programy a představení pro sebe i pro veřejnost.

Velmi pestrá je sportovní  činnost i mimoškolní, ekologické a přírodovědné aktivity, sběrové akce aj. Již tradicí se staly tyto akce: Olympijský den, Dětský den, Čtenářský den, Pasování na čtenáře, naši žáci se pravidelně účastní soutěže Mikroregionu Desinka.

Zřizovatel školy vytváří pro provoz školy a její modernizaci velmi dobré podmínky. Zřizovatel a rada obce se problematikou školy zabývá nejen na setkání s ředitelem školy. Škola dostává od zřizovatele nemalé prostředky na běžný provoz a údržbu a na každoročně se opakující a další výdaje.

Dobrá spolupráce je i s rodičovským sdružením. Pro rodiče jsou během školního roku ze strany ZŠ připraveny 4 konzultační odpoledne, při nichž se mohou rodiče informovat na prospěch a chování svých dětí. Na úvodní schůzce výboru SRPŠ je sestavován rozpočet pro přímou finanční podporu dětem na různé aktivity. Žáci zpětně přispívají do pokladny SRPŠ sběrem starého papíru, léčivých rostlin a pomerančové kůry.

V roce 2006 byla ustanovena školská rada. Na svých schůzkách se členové rady seznamují s chodem školy a s výroční zprávou, projednávají se úkoly a plány práce rady a součinnost se SRPŠ.

Škola není izolovaná, spolupracuje s mnoha subjekty: s okolními MŠ, ZŠ a obecními úřady spádových obcí,se ZUŠ Dolní Újezd, místní knihovnou, s TJ Sokol, se ZD Dolní Újezd, s Farním úřadem, s Klubem oživení historie obce, s Kulturní komisí, se Sborem dobrovolných hasičů, s Výtvarným studiem p. Š. Hrouzkové, s dětským zdravotnickým střediskem, s Oblastním spolkem ČČK, s Policií ČR oddělení Litomyšl, s poradenskými zařízeními – pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciální školou Litomyšl, s Domem dětí a mládeže Litomyšl, s odborem školství a mládeže při Městském úřadě v Litomyšli a  Krajském úřadu v Pardubicích, se Službou škole Svitavy, s firmou Liko, s pojišťovnou Kooperativa,s vedením Smetanova domu Litomyšl. Důležitá je i spolupráce s firmami – dodavateli. Podrobnější informace za každý školní rok jsou obsaženy v tzv. výročních zprávách ( jsou umístěny na webu: http://www.zs.dolniujezd.cz).

Úkoly jsou na pedagogického pracovníka kladeny i v dalších oblastech – vytvořit příznivé klima ve třídě, škole, ve spolupráci s rodiči a širší veřejností, zvládnout příliv dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. imigrantů do třídy, zajistit sociální soudržnost ve třídě, podporovat toleranci, odstraňovat šikanu atd.

Kvalitní výchovně vzdělávací práci s dostatkem motivace a netradičních forem a metod během školního roku plní učitelé za respektování pedagogických zásad, tak aby absolventi naší školy byli dobře připraveni do dalších let. Zpětná vazba potvrzuje, že s žáky naší školy je v převážné většině na středních školách spokojenost. Během školního roku navštěvují naši školu bývalí žáci – přicházejí pozdravit kantory a zavzpomínat si. Tradičně školu navštěvují bývalí žáci při příležitosti tzv. schodníků.

Doučování žáků škol

Zveřejněno: 2.1.2023

Na naší škole je realizován program: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií, realizace doučování probíhá v termínu leden - srpen 2...
Zobrazit celé

Digitalizujeme školu

Zveřejněno: 2.1.2023

Naše škola je zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie, termín realizace je leden - pros...
Zobrazit celé

Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně

Zveřejněno: 20.10.2022

Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Kalkulace ceny obědů ve školní jídelně od 1. 11. 2022 MŠ 3 – 6 let přesnídávka 11,-- oběd 30,-...
Zobrazit celé

Info pro cizí strávníky

Zveřejněno: 7.2.2022

V důsledku růstu přímých a provozní nákladů školní jídelny se od 1. 3. 2022 zvyšuje cena obědů pro cizí strávníky na 75,-Kč. ...
Zobrazit celé

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

Zveřejněno: 3.1.2022

V příloze je aktuální ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem. ...
Zobrazit celé

Změna tarifu - tělocvična

Zveřejněno: 3.1.2022

Upozorňujeme na změnu tarifu za pronájem školní tělocvičny- za 1 hod. pronájmu budou nově od 1.1.2022 platit členové Sokola 250,-Kč, ostatní 350,-Kč. ...
Zobrazit celé