Informace o ZŠ

Zveřejněno: 16.11.2017.

Informace o Základní škole

Dolní Újezd ve školním roce 2020/2021

 

Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

 V 1. – 9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP Základní škola, č.j. 10520. (Úpravy ŠVP od 1.9. 2020).

 Počet tříd: 17, kromě 2. ročníku jsou dvě třídy v ročníku.

 Počet žáků: celkem 332, z toho168 chlapců a 164 dívek, na 1. stupni (v 1. – 5. roč.) je 161 žáků, na 2. stupni (6. – 9.roč.) je žáků 171, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), průměrný počet žáků ve třídě je přibližně 20.

 Základní škola je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

 Složení pedagogického sboru:

 Vedení školy: ředitel – Mgr. Jan Sigl

                       zástupce ředitele – Mgr. Marie Andrlová

výchovný poradce – Mgr. Kamila Kapounová

preventista – Mgr. Magdalena Bulvová (2.st.), Mgr. Lenka Stráníková (1.st.)

metodik ICT – Mgr. Tomáš Fliedr, Mgr. Petra Jiráčková

koordinátor ŠVP- Mgr. Zuzana Brůnová

třídní učitelé: 

                  1.A – Mgr. Stráníková Lenka

                                    1.B – Mgr. Ropková Marie

2.   – Mgr. Krásná Ludmila

3.A – Mgr. Drábková Ilona

3.B – Frank Petr

4.A – Mgr. Jiráčková Petra

4.B – Mgr. Melšová Kateřina

5.A – Mgr. Doubková Jitka

5.B – Mgr. Hájek Josef

6.A – Mgr. Jelínková Veronika

6.B – Mgr. Watrobová Eliška

7.A – Mgr. Brůna Václav

7.B – Mgr. Kapounová Kamila

8.A – Mgr. Fialová Martina

8.B – Mgr. Fliedr Tomáš

9.A – Lněnička Jiří

9.B – Leischnerová Pavlína

bez třídnictví:

Bc. Zlata Hrubá, Mgr. Magdalena Bulvová, Josef Adamský, Mgr. Lenka Crowe, Mgr. Klára Kučerová, Mgr. Marie Andrlová, Mgr. Jitka Heinischová

 vychovatelky školní družiny a klubu:

Jitka Sedliská, Martina Faitová, Dagmar Švecová, Helena Adamská

asistentky pedagoga: Dagmar Švecová, Martina Faitová, Dagmar Otavová, Marta Vomočilová, Stanislava Čejková, Romana Hynková

 vedoucí metodického sdružení 1. stupně – K. Melšová,

předsedové předmětových komisí 2.stupně:

ČJ – J. Švecová, M – M. Fialová, společenské vědy – J. Heinischová, cizí jazyky – Z. Hrubá,

přírodní vědy – T. Fliedr, výchovy – V. Brůna

zájmový útvar: výuka římskokatolického náboženství pro žáky 1. – 9.ročníku – p. Theimrová, p. Jareš,

p. Rádek, p. Grabiec, p. Matoušová, p. Šnevajs

 další zaměstnanci školy:

účetní: p. J. Hladíková – vedení podvojného účetnictví (částečný úvazek)

stravování školní a pro cizí strávníky:

vedoucí ŠJ – p. Lipavská

kuchaři – p. Zerzánová, p. Kladivová, p. Kysilková, p. Čejka, p. Částková, p. Jůzová

provozní zaměstnanci: školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p. Romportl

                                     úklid – p. Matoušová, p. Štanclová., p. Chadimová, p. Šinkorová

 

Při ZŠ existuje SRPŠ – ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.

Složení školské rady: předseda L. Jareš,J. Čejka, J. Jiskra, J. Švec, K. Melšová, V. Brůna

Telefony: škola 461 632 816, ředitel 725 962 426, zástupce ředitele pro základní vzdělávání 725 771 883 telefon do ŠD 736 481 150, telefon ŠJ do 461 631 115

e-mail: skola@zsdu.cz, reditel@zsdu.cz

web.: www.zsdu.cz

                                   

Péče a pozornost je mj. věnována:

·    integrovaným žákům se zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením, rodiči a speciálním pedagogem Mgr. Magdou Límovou)

·    vycházejícím žákům – volba povolání, konzultace s výchovným poradcem, přihlášky, nabídky středních škol, burza škol, profesní orientace

·    technické vzdělávání – spolupráce hlavně se středními školami, vybavování dílen, praktické činnosti

·    problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice k BOZP

·    problematika prevence dle preventivního programu ZŠ – spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí

·    grant Šablony II: zaměřen na tvorbu klubů zábavné logiky a deskových her, rozvoj čtenářské a cizojazyčné gramotnosti, doučování žáků ohrožených neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a materiální zabezpečení

 

Zájmová činnost:

·         pěvecký sbor pro žáky 1.st. – p. Hájek (příprava hudebních vystoupení, hudební rozvoj dětí)

·         pěvecký kroužek pro 2.st. – p. Andrlová (zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)

·         sportovní hry pro 1. a 2.st. – p. Brůna, p. Frank (spolupráce s celorepublikovou asociací školních sportovních klubů)

·         přírodovědný kroužek- p. Lněnička (poznávání přírody, příprava na soutěže)

·         angličtina pro 1.roč.- p. Ropková

·          příprava na zkoušky na SŠ pro 9.třídy – Čj a M – p. Švecová, p. Jiráčková, p. Kapounová

·         základy italského jazyka – pro žáky 2.st. – p. Hrubá

·         redakční rada školního časopisu – p. Jelínková

 

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu:

·         sportovní hry pro chlapce 1. – 9.ročníku

·         výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce, regionální prvky

·         rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK, provoz od 6.20hod.

 

Žákovská knihovna:

·    vedoucí p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne

 

Další zájmová činnost:

Vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp. olympijský den, vánoční besídky, slavnostní shromáždění na konci školního roku, soutěž Mikroregionu

 

Další nabídka:

·   plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.ročníku (zařazeno do ŠVP)), od 7.1. – 25.3.2021

                        - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.ročníku

                        - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku, od 31.1 – 5.2.2021

                        - branně turistický kurz pro žáky 8.ročníku

·         poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. ročníku v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve spolupráci s ČČK – Mladý zdravotník a se SZŠ Svitavy – minikurz první pomoci pro žáky 2.stupně

·         spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd (Nonstop čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, setkání se známými spisovateli a ilustrátory)

·         pitný režim – podávání nápojů – ve spolupráci se SRPŠ (p. Adamský, kuchařky ŠJ + provozní zaměstnanci)

·         školní mléko, ovoce do škol – pro žáky 1.stupně, celostátně dotované (p. Jiráčková,

p. Drábková)

·         Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (p. Watrobová)

·         charitativní akce: fond Sidus, Život dětem (p. Leischnerová, p. Ropková)

·         sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET víček, Ekolamp

·         sportovní projekt – Olympijský víceboj ve spolupráci s Českým olympijským výborem

 

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:

                        čtvrtek 5. listopadu

                        čtvrtek 7.ledna – konzultace

                        čtvrtek 8.dubna

                        čtvrtek 20. května – konzultace pro pozvané rodiče

·         konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv během roku dle dohody

 

Zápis dětí do prvních ročníků se bude konat v úterý 13. dubna 2021.

Přijímací zkoušky – možnost podání dvou přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna (stanoví ředitel SŠ)

 

Termíny prázdnin: podzimní: 29.10. – 30.10. 2020

                                 vánoční: 23.12. – 3.1, zahájení výuky 4. 1. 2021

                                 pololetní: pátek 29. 1. 2021

                                 jarní: 15. 2. – 21. 2. 2021

                                 velikonoční: 1. – 2. 4. 2021

Období školního vyučování bude ukončeno 30.6.2021

Ředitelské volno: 16. 11. 2020

 

Vyučování ve škole a konání akcí pořádaných školou se může měnit podle epidemiologického vývoje v ČR a podle nařízení vlády ČR, které s tímto souvisí.

Nepřehlédněte!

Zápis do 1.tříd

Zveřejněno: 22.04.2021.

V první polovině dubna proběhl bohužel stejně jako vloni zápis dětí do 1.tříd distanční formou. Tedy rodiče poslali přihlášku k zápisu dítěte, případně rovnou žádost o odklad dítěte. Nových žáčků…
Zobrazit celé

Stravování od 12.4.

Zveřejněno: 07.04.2021.

VŠICHNI ŽÁCI OD 12.4. BUDOU ODHLÁŠENI, JE TŘEBA SI OBĚD PŘIHLÁSIT. V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO NEÚČASTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE NENÍ NÁROK NA OBĚD. ŽÁCI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,…
Zobrazit celé