Informace o ZŠ

Zveřejněno: 16.11.2017.


Informace o Základní škole Dolní Újezd ve školním roce 2018/2019


Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd
Součásti školy: základní škola, školní družina a klub, školní jídelna.
Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

    V 1.-9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP  Základní škola, č.j. 11316. ( Úpravy ŠVP od 1.9. 2016 týkající se inkluze a podpůrných opatření k integrovaným žákům a od 1.9. 2017 k povinné výuce plavání).
Počet tříd: 16 (kromě 8.a 9. roč.) jsou dvě třídy v ročníku.
Počet žáků: 329 (175 chlapců, 154 dívek), na I. st. (v 1.-5. roč.) je 184 žáků, na II. st. (6.-9.roč.) je žáků 145, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), průměrný počet žáků ve třídě je 21.
ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

Složení pedagogického sboru:

Vedení školy:   ředitel – Jiří Lněnička
                         zástupce ředitele – Marie Andrlová


výchovný poradce – Kamila Kapounová
preventista-  Stanislav Soukup (2.st.), Lenka Stráníková ( 1.st.)
metodik ICT- Tomáš Fliedr
koordinátor ŠVP- Zuzana Brůnová

třídní učitelé:       1.A - Drábková Ilona
                            1.B - Brůnová Zuzana
                            2.A - Stráníková Lenka
                            2.B - Ropková Marie
                            3.A - Krásná Ludmila
                            3.B - Hájek Josef
                            4.A - Jiráčková Petra
                            4.B - Melšová Kateřina
                            5.A – Horodyská Lenka
                            5.B -  Doubková Jitka
                            6.A- Fialová Martina
                            6.B – Fliedr Tomáš
                            7.A - Soukup Stanislav
                            7.B - Leischnerová Pavlína
                                8.- Švecová Jana
                                9.- Brůna Václav

bez třídnictví: Zlata Hrubá, Magdalena Bulvová, Josef Adamský, Kamila Kapounová, Eliška Watrobová
vychovatelky šk. družiny a klubu:  Jitka Sedliská , Helena Adamská, Martina Faitová
asistenti  pedagoga: Dagmar Švecová, Petr Frank, Šárka Klusoňová, Martina Faitová, Květoslava Šraitrová, Marta Vomočilová, Stanislava Čejková, Lenka Cvrčková, Radka Tobli, Jana Rejmanová

Vedoucí metodického sdružení I.st.- K.Melšová, předmětových komisí 2.st.- ČJ- J.Adamský, M- M.Fialová, společenské vědy- J.Švecová, Cizí jazyk- Z.Hrubá, přírodní vědy- J.Lněnička, webové stránky školy- T.Fliedr, Z.Brůnová

- na nových webových stránkách se daří pravidelně informovat veřejnost o dění ve škole. Zároveň postupně rozšiřujeme množství funkcí v systému Bakaláři, kam mají s pomocí hesla přístup vyučující, rodiče a žáci. Zde spolu mohou komunikovat, předávat si informace o úkolech, akcích a školním prospěchu.

Nepovinné předměty: výuka římskokat. náboženství pro žáky 1.- 9.roč. – p. Theimrová, p. Jareš, p.Rádek, p.Grabiec, p.Matoušová

Péče a pozornost je mj. věnována:
-integrovaným žákům se zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální a podpůrné plány ( ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči)
-vycházejícím žákům- volba povolání, konzultace s vých. poradcem,  přihlášky, nabídky středních škol, burza škol, profesní orientace
- technické vzdělávání- spolupráce hlavně se středními školami, vybavování dílen, praktické činnosti
-problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice k BOZP
-problematika prevence dle preventivního programu ZŠ-  spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí
- projekt  CVP ( Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání) ve spolupráci s Městským úřadem Litomyšl- Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) vznikají aktivity vedoucí k podpoře:1.pedgogů  při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání, 2. žáků ohrožených neúspěchem, žáků se speciální vývojovou poruchou a žáků integrovaných ( podpůrné práce školních asistentů, učitelů- individuálních konzultantů, či vedoucích kroužků a mentorů a školního psychologa

Zájmová činnost 
 -    pěvecký sbor pro žáky I.st. – p. Brůnová ( příprava hud. vystoupení, hud. rozvoj dětí)
-          pěvecký kroužek pro II.st.. – p. Andrlová ( zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)
-          sportovní hry pro 1. a 2.st.-  p.Brůna, p.Frank ( spolupráce s celorepublikovou asociací školních sportovních klubů)
-          přírodovědný kroužek- p.Lněnička ( poznávání přírody, příprava na soutěže)
-           příprava na zkoušky na SŠ pro 9.tř-Čj,M.-  p.Adamský, p.Kapounová
-          základy ruského jazyka- pro žáky 2.st.- p.Krásná
-          kluby zábavné logiky a čtenářské gramotnosti- 1.st.
-          filmový klub- 2.st. – p.Soukup

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu p.Adamská, p.Sedliská , p. Faitová, p.Brůna, p.Frank
-          sportovní hry pro chlapce - 1.-9.roč.
-          výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce, regionální prvky
-          rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK, provoz od 6.20h

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne

Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí),vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp. olympijský den, vánoční besídky, slavnostní shromáždění na konci šk. roku, soutěž Mikroregionu

Další nabídka:
- plavecký výcvik pro žáky
3. a 4.roč.( zařazeno do ŠVP)), od 19.9.- čtvrtky
 - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.roč.
 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.roč. (24.2.-1.3.2019)
- branně turistický kurz pro žáky 8.roč.
-   poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve spolupráci s ČČK- Mladý zdravotník a se SZŠ Svitavy- minikurz první     pomoci pro žáky 2.st.
-     spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd ( Nonstop čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, setkání se známými spisovateli)
-     pitný režim – podávání nápojů – ve spolupráci se SRPŠ (p. Adamský ,kuchařky ŠJ + provozní zaměstnanci)
-     školní mléko, ovoce do škol- pro žáky 1.st., celostátně dotované (p. Jiráčková, p.Drábková)
-      Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (p. Horodyská,p.Watrobová)
-      charitativní akce: fond Sidus, Život dětem (p.Leischnerová,p.Ropková)
-      sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET víček, Ekolamp

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:

 čtvrtek 8. listopadu
 
čtvrtek 3.ledna- konzultace
 čtvrtek 4.dubna
 
čtvrtek 23. května- konzultace pro pozvané rodiče
-          konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv během roku dle dohody

Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 9. dubna 2019. Přijímací zkoušky – možnost podání 2 přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna  ( stanoví ředitel SŠ)

Termíny prázdnin:
podzimní – 29. - 30. října
vánoční – 22.12.-2.1, zahájení výuky 3.1.2019
pololetní – pátek 1.2.2019.
 jarní – 4.-10.2.2019
 velikonoční – 18.-19.4.- čt-pá
Období školního vyučování bude ukončeno  28.6.2019
Ředitelské volno: 21.12.

Další zaměstnanci školy:
Účetní – p. J.Hladíková- vedení podvojného účetnictví ( část. úvazek)
Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ- p.Lipavská

Kuchaři: p.Zerzánová,  p.Kladivová, p.Kysilková, p.Čejka , p.Částková, p.Jůzová

Provozní zaměstnanci:
školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p.Romportl
 úklid – p.Matoušová, p.Štanclová M., p. Chadimová, p.Šinkorová

Při ZŠ existuje SRPŠ- ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.
Složení školské rady: předseda L.Jareš,J.Čejka, F.Mokrejš, Jan Švec, K.Melšová, V.Brůna
Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150, telefon ŠJ 461 631 115
e-mail: skola@zsdu.cz
web
ové stránky
: www.zsdu.cz


Nepřehlédněte!

Pomůcky pro děti do 1. třídy

Zveřejněno: 03.06.2019.

Pomůcky do 1. třídy Učebnice a pracovní sešity – objednáváme ve škole, rodiče uhradí s nástupem dítěte do školy. Počítejte zhruba 650 – 700 Kč /záleží na výši slevy/ Ostatní pomůcky - část…
Zobrazit celé

Informace pro všechny strávníky

Zveřejněno: 17.04.2019.

PLACENÍ STRAVNÉHO PROBÍHÁ NA MĚSÍC DOPŘEDU.PLATBA PŘES ÚČET MÁ BÝT PROVEDENA DO 20.DNE V MĚSÍCI /TZN., ŽE NA MĚSÍC KVĚTEN JE POTŘEBA ZAPLATIT DO 20.DUBNA/ PLATBA V HOTOVOSTI JE VŽDY POSLEDNÍ…
Zobrazit celé

Prodej stolů a židlí

Zveřejněno: 21.03.2019.

Vedení školy nabízí veřejnosti odkup starých žákovských stolků a židlí. Cena 10,-Kč za židli, 60,-Kč za stolek. V případě zájmu nás kontaktujte buď prostřednictví tel. 461632816 nebo mailem skola…
Zobrazit celé