Informace o ZŠ

Zveřejněno: 16.11.2017.

Informace o Základní škole Dolní Újezd ve šk. roce 2019/2020

Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd

Součásti školy: základní škola, školní družina a klub, školní jídelna.

Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

 V 1.-9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP  Základní škola, č.j. 11316. ( Úpravy ŠVP od 1.9. 2016 týkající se inkluze a podpůrných opatření k integrovaným žákům a od 1.9. 2017 k povinné výuce plavání).

 Počet tříd: 16 (kromě 1.a 9. roč.) jsou dvě třídy v ročníku.

 Počet žáků: 330 (172 chlapců, 158 dívek), na I. st. (v 1.-5. roč.) je 175 žáků, na II. st. (6.-9.roč.) je žáků 155, škola je jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), průměrný počet žáků ve třídě je 21.

 ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí: Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín, Mladočov, Budislav, Osík.

 Složení pedagogického sboru:

 Vedení školy:     ředitel – Jiří Lněnička

                             zástupce ředitele – Marie Andrlová

 

                            výchovný poradce – Kamila Kapounová

                            preventista-  Magdalena Bulvová (2.st.), Lenka Stráníková ( 1.st.)

                            metodik ICT- Tomáš Fliedr

                            koordinátor ŠVP- Zuzana Brůnová

 

třídní učitelé:   1.- Krásná Ludmila

                        2. A-Drábková Ilona

                        2. B- Frank Petr

                        3. A- Stráníková Lenka

                        3. B- Ropková Marie

                        4. A – Doubková Jitka

                        4. B- Hájek Josef

                        5. A – Jiráčková Petra

                        5. B-  Melšová Kateřina

                        6. A- Brůna Václav

                        6. B – Kapounová Kamila

                        7. A- Fialová Martina

                        7. B- Fliedr Tomáš

                        8. A- Lněnička Jiří

                        8. B- Leischnerová Pavlína

                        9.- Švecová Jana

bez třídnictví: Zlata Hrubá, Magdalena Bulvová, Josef Adamský, Veronika Jelínková, Lenka Crowe, Klára Kučerová, Marie Andrlová, Eliška Watrobová

 vychovatelky šk. družiny a klubu: Sedliská Jitka , Faitová Martina, Švecová Dagmar, Adamská Helena

asistenti  pedagoga: Dagmar Švecová, Šárka Klusoňová, Martina Faitová, Jitka Heinischová, Marta Vomočilová, Stanislava Čejková

školní asistentka: Romana Hynková

Vedoucí metodického sdružení I.st.- K.Melšová, předmětových komisí 2.st.- ČJ- J. Švecová, M- M. Fialová, společenské vědy- J. Adamský, Cizí jazyk- Z.Hrubá, přírodní vědy- J. Lněnička, webové stránky školy- T. Fliedr, Z. Brůnová

Zájmový útvar : výuka římskokat. náboženství pro žáky 1.- 9.roč. – p. Theimrová, p. Jareš, p. Rádek, p. Grabiec, p. Matoušová

Péče a pozornost je mj. věnována:

-integrovaným žákům se zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální a podpůrné plány ( ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči)

-vycházejícím žákům- volba povolání, konzultace s vých. poradcem,  přihlášky, nabídky středních škol, burza škol, profesní orientace

- technické vzdělávání- spolupráce hlavně se středními školami, vybavování dílen, praktické činnosti 

 -problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice k BOZP

 -problematika prevence dle preventivního programu ZŠ-  spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí

- grant Šablony II: zaměřen na tvorbu klubů zábavné logiky a deskových her, rozvoj čtenářské a cizojazyčné gramotnosti, doučování žáků ohrožených neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a materiální zabezpečení

- spec. pedagog – Magda Límová (úterý 7. 30h - 12h)

- školní psycholog- p. Vencálková (liché středy 7. 30h - 12h)

 Zájmová činnost

      -    pěvecký sbor pro žáky I.st. – p. Hájek ( příprava hud. vystoupení, hud. rozvoj dětí)

    -          pěvecký kroužek pro II.st.. – p. Andrlová ( zaměřeno na pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)

-          sportovní hry pro 1. a 2.st.-  p. Brůna, p. Frank ( spolupráce s celorepublikovou asociací školních sportovních klubů)

-          přírodovědný kroužek- p. Lněnička ( poznávání přírody, příprava na soutěže)

-          angličtina pro 2.roč.- p. Drábková

-           příprava na zkoušky na SŠ pro 9. tř-Čj, M.-  p. Švecová, p. Fialová

-          základy italského jazyka- pro žáky 2.st.- p. Hrubá

-          redakční rada školního časopisu- p. Jelínková

 

 Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu – p. Sedliská , p. Faitová, p. Adamská, p. Švecová, p. Brůna, p. Frank

-          sportovní hry pro chlapce - 1.-9.roč.

-          výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné akce, regionální prvky

-          rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK, provoz od 6.20 h

 Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba v pondělí dopoledne

 Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp. olympijský den, vánoční besídky, slavnostní shromáždění na konci šk. roku, soutěž Mikroregionu

 Další nabídka: - plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.roč.( zařazeno do ŠVP), od 18. 9.- středy

                            - pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky 5.roč.

                            - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.roč. –23. - 28. 2. 2020

                            - branně turistický kurz pro žáky 8.roč.

-          poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč. v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve spolupráci s ČČK- Mladý zdravotník a se SZŠ Svitavy- minikurz první pomoci pro žáky 2.st.

-          spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd ( Nonstop čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, setkání se známými spisovateli a ilustrátory)

-          pitný režim – podávání nápojů – ve spolupráci se SRPŠ (p. Adamský ,kuchařky ŠJ + provozní zaměstnanci)

-          školní mléko, ovoce do škol- pro žáky 1.st., celostátně dotované (p. Jiráčková, p. Drábková)

-          Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih (,p. Watrobová)

-          charitativní akce: fond Sidus, Život dětem (p. Leischnerová,p. Ropková)

-          sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET víček, Ekolamp

-          ekologický projekt- Prales dětem

-          sportovní projekt- Olympijský víceboj ve spolupráci s Českým olympijským výborem

 Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:

                        čtvrtek 7. listopadu

                        čtvrtek 9.ledna- konzultace

                        čtvrtek 3.dubna

                        čtvrtek 21. května- konzultace pro pozvané rodiče

-          konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv během roku dle dohody

 Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 7. dubna 2020. Přijímací zkoušky – možnost podání 2 přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna  ( stanoví ředitel SŠ)

 Termíny prázdnin: podzimní – 29 - 30.. října

                              vánoční – 23. 12.-3. 1, zahájení výuky 6. 1. 2020

                              pololetní – pátek 31. 1. 2020.

                              jarní – 10. - 16. 2. 2020

                              velikonoční – 9. - 10. 4.- čt - pá

Období školního vyučování bude ukončeno  30. 6. 2020

Ředitelské volno: 20. 12. 2019

 Další zaměstnanci školy: účetní – p. J.Hladíková- vedení podvojného účetnictví ( část. úvazek)

 Stravování školní a pro cizí strávníky – vedoucí ŠJ- p. Lipavská

 Kuchaři: p. Zerzánová,  p. Kladivová,p. Kysilková,p. Čejka ,p. Částková, p. Jůzová

 Provozní zaměstnanci: školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p. Romportl

                                     úklid – p. Matoušová, p. Štanclová, p. Chadimová, p. Šinkorová

 Při ZŠ existuje SRPŠ- ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.

Složení školské rady: předseda L. Jareš, J. Čejka, J. Jiskra, J. Švec, K. Melšová, V. Brůna

Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150, telefon ŠJ 461 631 115,

 e-mail: skola@zsdu.cz

web. : www.zsdu.cz

Nepřehlédněte!

Ředitelské volno

Zveřejněno: 01.06.2020.

Vedení Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd tímto sděluje termín volného dne tzv. ředitelského volna dle § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) z provozních důvodů ve dnech 29. 6.…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 25.05.2020.

Rodiče, kteří oznámili při přijímání dítěte k základnímu vzdělávání odklad, prosíme, aby co nejdříve poslali podepsanou a doplněnou Žádost o odklad ( najdete na webu- horní lišta Dokumenty- Ke…
Zobrazit celé

Informace k zápisu do 1.tříd

Zveřejněno: 15.05.2020.

V letošním roce probíhal bohužel zápis dětí do prvních tříd „díky“ koronaviru zcela nestandardně. Přestože učitelé měli školu nazdobenou a byli již připraveni na návštěvu budoucích žáčků, nakonec…
Zobrazit celé

Informace ke stravování v ŠJ

Zveřejněno: 07.05.2020.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 25.5. BUDE OBNOVEN PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY -PRO MATEŘSKOU ŠKOLU - ŽÁKY 1.STUPNĚ, KTEŘÍ BUDOU CHODIT DO ŠKOLY - ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÁ ŠKOLA – BĚŽNÝ…
Zobrazit celé

Info k odkladům

Zveřejněno: 26.03.2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.Vážení rodiče, naše poradenské zařízení (PPP Ústí nad Orlicí) bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní…
Zobrazit celé

Info ze ŠJ pro rodiče

Zveřejněno: 24.03.2020.

Tímto žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby co nejdříve poslali na mail jidelna@zsdu.cz číslo vašeho účtu, kam vám bude přeposlán přeplatek za úhradu obědů. Dále prosíme uveďte jméno…
Zobrazit celé

Informace pro rodiče- OČR

Zveřejněno: 17.03.2020.

Vážení rodiče, od 18.3. vám budeme vydávat formulář Žádost o ošetřovné výhradně elektronicky. Kontaktujte prosím prostřednictvím mailu p.účetní na adrese: zs.dolniujezd@tiscali.cz- napište jméno…
Zobrazit celé